Udruga SF:ius nova članica Zaklade “Anna Lindh”

Dana 3.3.2016. udruga SF:ius primljena je u Hrvatsku mrežu za suradnju na Euro-mediteranu.

Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima. Hrvatska mreža se također zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu djeluje u Euro-mediteranskoj zakladi za dijalog među kulturama “Anna Lindh” posvećenoj promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije. Zaklada “Ana Lindh” djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u 43 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran.

Partneri ALF-a su Savez civilizacija Ujedinjenih naroda, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO) te Libija i Sudan u svojstvu promatrača.

Cilj ALF-a je omogućavanje dijaloga među kulturama i razvoj održivih projekata i programa koji će pridonijeti boljem razumijevanju kulturnih i političkih procesa koji oblikuju mišljenje i ponašanje te unaprijediti aktivnosti ustanova i civilnoga društva u prilog dijalogu.